ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (2023.04.12)

1.Az adatkezelés célja:

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a MÓDOS ILONA KATA-s E.V. (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi-és kezelési elveket, az adatvédelmi-és kezelési politikáját, amiben rögzített kötelezéseket magára nézve kötelező erővel ismer el.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztatóban foglaltak bármikori megváltoztatására, amiről késedelem nélkül tájékoztatja Ügyfeleit és Partnereit.

Adatkezelő garantálja, hogy a birtokába került személyes adatokat bizalmasan kezeli, továbbá megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságos kezelését és teljes biztonságát garantálja az Adatkezelés teljes időtartama alatt.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban az Adatkezelő honlapjain hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adott honlap üzemeltetőjén ill. az Adatkezelőn kívüli harmadik fél promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Hasonlóan ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési tájékoztatóban foglal rendelkezések az irányadók, és ezekeért az adatkezelésekért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelő a személyes adatok kezelését, tárolását, továbbítását a hatályos jogszabályoknak megfelelően, azzal összhangban végzi, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.április 27) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • évi CXII. Törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • évi I. Törvény – munka törvénykönyvéről (Mt.)
 • évi V. Törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • évi CLV. Törvény – a Fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • évi XIX. Törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
 • évi C. Törvény – a számvitelről (Számv.tv.)
 • évi CVIII. Törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.t.)
 • évi C. Törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • évi CXXXIII. Törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.)
 • évi XLVIII. Törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)
 1. Kezelt személyes adatok köre:

2.1. Ha a Felhasználó valamely szolgáltatás felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

2.2. A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, nem, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, bemutatkozás, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja.

2.3. Amennyiben a Felhasználó valamely szolgáltatás részére e-mailt (pl. Üzenetet, ajánlat kérést stb..) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

2.4. Amennyiben a Felhasználó saját döntése alapján a facebook fiókját összeköti az Adatkezelő facebook fiókjával, akkor az Adatkezelő a fentiekben hivatkozottakon felül a Felhasználó alábbi személyes adatait is kezelheti: facebook, profilnév, facebook profil URL-je, facebook profil azonosító, facebook profilkép, facebook e-mail cím, facebookon megadott lakcím, facebookban megadott nem, születésnap, bemutatkozás, családi állapot és weboldal url.

2.5. A fentebb leírtaktól függetlenül előfordulhat, hogy a szolgáltatás üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen és ehhez hasonló tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott adatkezelésnek, ezért minden eszközzel megpróbálja az ilyen jellegű adatkezelések megakadályozását és kiszűrését.

 1. Az adatkezelő által kezelt további adatok köre:

3.1. Az Adatkezelő a testre szabott szolgáltatás érdekében un. Cookie-kat helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-kat a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve cookie-k alkalmazásának tiltását is be tudja állítani a böngészőjében.

3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során jönnek létre, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata és cselekménye nélkül a belépéskor, illetve a kilépéskor automatikusan naplózza.

 1. Az Adatkezelő által kezelt adatok körének részletezése:

4.1. Marketing és piackutatási adatbázis:
4.1.1. Marketing adatbázis:

A direkt marketing megkereséshez hozzájárulásukat adók adatait MÓDOS ILONA E.V. kezeli.

Az adatkezelés célja: üzleti célú adatbázis építése, az érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail-en keresztól történő hírlevelek kiküldése, online analitikai adatok felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, és az adatkezelő és partnerei ajánlatainak továbbítása.

Direkt marketing célú megkereséshez csak 16 életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a Grt. Előírásainak megfelelően.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám, DM célú megkereséshez adott hozzájárulást, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az érintettek online aktivitásával kapcsolatos adatokat a rendszer tárolja.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

A DM üzemetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az ilonamodos@gmail.com központi e-mail címen lehet kérni.

4.1.2. Piackutatási célú adatbázis:

A piackutatásban érintett személyek adatait MÓDOS ILONA E.V. kezeli.

Az adatkezelés célja: a piackutatásban résztvevő személyek adatainak nyilvántartása, szegmentálása, kutatási meghívók küldése, piackutatások koordinálása, lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. Piackutatásban csak 16. Életévét betöltött személy vehet részt.

A kezelt adatok típusa: azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám, egyéb szolgáltatott adat.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

Külső szolgáltatók adatkezelése:

A portál html kódja a MóDOS ILONA E.V.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban, ezért felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy ezen okból kifolyólag képesek felhasználói adatokat gyűjteni.

A felhasználók számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szervere szolgálja ki, amiről történő adatkezelésről az illetékes adatkezelők tudnak felvilágosítást adni. (Google Analytics szervere).

A honlapon elhelyezésre került a facebook.com címen elérhető szolgáltató kód.

4.2. Mobilalkalmazás:

Amikor az érintett használja a MÓDOS ILONA E.V. mobilalkalmazását, vagy egyébként kapcsolatba lép a vállalkozóval, akkor az érintettről személyes adatokat gyűjtésére kerülhet sor.

A gyűjtött adatok két kategóriába sorolhatók:

 • az érintett által megadott adatok
 • automatizált módszerrel gyűjtött adatok.

A következő információkat adhatják meg az érintettek:

 • név, e-mail cím, születési dátum,
 • belépési jelszó
 • az alkalmazás használatával kapcsolatos jognyilatkozatokat

A következő információkat lehet automatizált módszerekkel gyűjteni:

 • az érintett által használt IP cím
 • az alkalmazás regisztrációjának dátumát
 • ajánlatok beváltásának dátumát
 • az érintett számítógépén vagy mobilkészülékén futó operációs rendszer és böngésző típusa
 • az érintett mobilkészülékének típusa, azonosítója, hirdetései,
 • Wi-fi, GPS, Bluetooth használat,
 • az alkalmazás használatával kapcsolatos tevékenységéről, aktivitásáról.

A gyűjtött adatokat MÓDOS ILONA E.V. a következő célokra használhatja fel:

 • az érintett kéréseinek teljesítése, szolgáltatások rendezésének feldolgozása
 • tájékoztatás küldése a MÓDOS ILONA E.V. saját és üzleti partnereinek szolgáltatásairól, ajánlatairól, promóciókról vagy eseményekről

Harmadik fél részére a közvetlen marketing céljaik érvényesítése okaként csak akkor osztunk meg érintettek személyes adatait, ha az érintett hozzájárulását adja.

4.3. Egyéb adatkezelések:

A Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 1. Az adatkezelés elvei és módja:

5.1. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban foglaltak rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

5.2. A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján és kizárólag a célhoz kötötten használja fel.

5.3. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő céllal kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg biztosítja számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

5.4. Az Adatkezelő a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi.

5.5. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatait csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhető. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, ill. nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó ill. a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

5.6. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes esetekben külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben- hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői, vagyoni, ill.egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb..- harmadik fél számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető személyes adatait.

5.7. Az Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok, sem más szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

5.8. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljából továbbított. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

5.9. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, ill. kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

 1. Felhasználó jogai, érvényesítésük módja:

6.1. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, amennyiben igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

6.2. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

6.3. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését

A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a személyes adat kezelésére a jogszabály felhatalmazást ad, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, ill. védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül, vagy e-mail küldésével mondható le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisából törli a felhasználó személyes adatait.

6.4. A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a felhasználó vitatja a kezelt adat pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Felhasználó kérheti személyes adatainak kezelésének korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, továbbá akkor is kérheti, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme céljából.

6.5. Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a felhasználó által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és vagy azokat másik adatkezelő részére továbbítsa.

6.6. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, valamely szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

7.0 Adatfeldolgozás:

7.1. Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához Adatfeldolgozókat vesz igénybe.

7.2. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások alapján jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018.05.25 napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

7.3. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

7.4. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó bevonására csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

8.0. Adattovábbítás lehetősége:

8.1. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ebből származó következményekért nem tehető felelőssé.

8.2. Amennyiben az Adatkezelő a szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését, vagy hasznosítását átadja részben vagy egészben harmadik fél részére, úgy az általa kezelt személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik fél számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe.

Az Adatkezelő az adattovábbítás megtiltására lehetőséget kell, hogy biztosítson a Felhasználó részére.

9.0 Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása:

9.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

9.2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkori hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

10.0 Jogérvényesítési lehetőségek:

10.1. Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető a Társaság adatvédelmi tisztviselője az 
ilonamodos@gmail.com e-mail címen.

10.2. A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat.

10.3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per- az érintett választása szerint- az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.